Начало Проекти
Печат Е-мейл

  ОБУЧЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ЕЛЕКТРОСТАРТ АД-гр.Вършец

Център за професионално обучение "ИНФОРМА" участва като партньор на  ЕЛЕКТРОСТАРТ АД-гр. Вършец в реализация на проект по Оперативна Програма "Развитие на човешките ресурси" Схема за предоставяне на безвъзместна финансова помощ: "Квалификационни услуги и обучения за заети лица". Обученията включват професионална подготовка по компютърна грамотност, английски език и ключови компетенции за служителите на предприятието. Проекта ще баде реализиран през 2008-2009г.

                  

        ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА МЛАДЕЖИТЕ В БЪЛГАРИЯ" - ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /2007-2013/

Сдружение "Информа" участва в реализация на проект "Шанс за реализация на младежите в България". Основната цел на проекта е повишаване квалификацията на 504 безработни младежи от област Пазарджик и 182 безработни младежи от област Сливен, посредством обучение по информационни и комуникационни технологии, с оглед успешната им трудова реализация и намаляване безработицата сред младежката група.

   ПРОЕКТ "Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции "Бюро по труда" в областите Варна, Пазарджик, Пловдив и София"- ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  /2007-2013/

На 05.08.2010 г. Сдружение "Информа" - гр. София и  Дирекция "РСЗ" - гр. София подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" - ESF-1104-01-01002  за осъществяване на проект  „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1.04 "Квалификациони услуги и насърчаване на заетостта". ПРОЕКТЪТ ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2007 - 2013г. Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е съставна част на Националната стратегическа референтна рамка, чиято основна цел е  развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

Основната цел на ПРОЕКТА е да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюра по труда”, включително от уязвимите групи на пазара на труда, като осигури професионално обучение и възможности за последваща заетост на представители на целевата група от областите Варна,  Пазарджик, Пловдив и София.      Повече .........

СЪОБЩЕНИЕ 1 /СЪОБЩЕНИЕ 2 / СЪОБЩЕНИЕ 3 /СЪОБЩЕНИЕ 4 /СЪОБЩЕНИЕ 5 /СЪОБЩЕНИЕ 6 /СЪОБЩЕНИЕ 7