ОПИК 2014-2020

 Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособ ност" 2014-2020

Основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия.

Новост по програмата е финансирането насочено към т.нар. културни и творчески индустрии каквито са: издателска индустрия, музикална индустрия, медийна индустрия, филмова индустрия, рекламна индустрия, дизайн – индустриален, мебелен, моден, графичен, медиен, уеб-дизайн и др., архитектура, вкл. дейности по вътрешно обзавеждане и ландшафт и др.. Специлано подпомагане ще бъде насочено към стартиращи или действащи технологични (иновативни) фирми. 

Приоритетните оси за финансово подпомагане по програмата са както следва:

  • Приоритетна ос 1: Технологично развитие и иновации
  • Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП
  • Приоритетна ос 3: Енергийна и ресурсна ефективност
  • Приоритетна ос 4: Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ
  • Приоритетна ос 5: Техническа помощ