ПРСР 2014-2020

Програма за развитие на селските райони  (ПРСР) се прилага в България и през програмния период 2014 – 2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.


Мерките за финансово подпомагане по програмата са както следва:

 •   Мярка 1: „Трансфер на знания и действия по осведомяване”
 •   Мярка 2: „ Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството”
 •   Мярка 4: „ Инвестиции в материални активи”
 •   Мярка 6: „ Развитие на стопанства и предприятия”
 •   Мярка 7: „ Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”
 •   Мярка 8: „ Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”

Допустимите кандидати по програмата са:

 •   Земеделски производители/фермери;
 •   Собственици на гори и техните асоциации, горски кооперации; държавни лесничейства; микропредприятия, преработващи горски продукти; 
 •   Признати организации на производители;
 •   Предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
 •   Предприятия в сектори, различни от земеделието, работещи в селските райони;
 •   Общини в селските райони;
 •   Неправителствени организации и читалища;
 •   Официално регистрирани религиозни институции; 
 •   Местни инициативни групи.

Размерът на безвъзмездна помощ за един кандидат варира в зависимост от типа на прилаганата мярка и изпълняваните дейности. Тя варира между 40% и 100% от общата стойност на проекта в зависимост дали кандидатът е частно лице или община. За част от мерките безвъзмездната помощ се предоставя на площ (обработваема земя или гори) или на земеделско стопанство (например при подпомагане на млади фермери и полупазарни стопанства).


Допустимите кандидати за получаване на безвъзмездна финансова помощ по всяка мярка от програмата се определят с наредби, издадени от Министъра на земеделието и храните. Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” издава, а Министърът на земеделието и храните утвърждава Заповеди, с които се отваря прием на проектни предложения по отделните мерки на програмата.