ОП РЧР 2014-2020

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"-2014-2020 г. (ОП РЧР) е насочена към активно изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.


Тематичните цели на ОП РЧР са:

  • Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила
  • Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността
  • Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация

Приоритетни оси на ОП РЧР са:

  • Ос 1 ОПРЧР „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
  • Ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
  • Ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”
  • Ос 4 „Транснационално сътрудничество”
  • Ос 5 „Техническа помощ” 

Бенефициенти по програмата са предприятия от всички сфери на икономиката, както и обучителни организации.