• Професионалното обучение е предназначено за лица над 16 г. за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация с цел подпомагане на професионалната кариера и индивидуално развитие.
 • Професионалното образование и обучение в България е регламентирано в Закон за професионалното образование и обучение. ЗПОО осигурява нормативна уредба на началното и продължаващо професионално обучение с цел гарантиране качеството на професионалното образование и обучение съобразно нуждите на пазара на труда и в съответствие с тенденциите в Европейския съюз, определя функциите на системата за професионално образование и обучение за подготовка на гражданите за реализация в икономиката и обществото, като осигурява условия за придобиване на непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация. В ЗПОО е регламентиран и органа на Министерския съвет - НАПОО /Национална агенция за професионално образование и обучение/, оторизиран за лицензиране на дейности в областта на професионалното образование и обучение и  координиране на институциите, имащи отношение към професионалното ориентиране, обучение и образование.
 • Центровете лизензирани от НАПОО за извършване на образователна дейност по съответни професии издават държавни документи съгласно Наредба №4 от 16.04.2004 г. за документите в системата на народната просвета.

Професионалното обучение в България се извършва в съответствие с чл.10, чл.11 и чл.12 от ЗПОО 

 • РАМКОВА ПРОГРАМА Аза начално професионално обучение с придобиване на ПЪРВА степен на професионална квалификация за обучения с хорариум минимум 300 учебни часа
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Б  за начално професионално обучение с придобиване на ВТОРА степен на професионална квалификация за обучения с хорариум минимум 660 учебни часа
 • РАМКОВА ПРОГРАМА Еза непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на ТРЕТА степен на професионална квалификация с хорариум минимум 960 учебни часа

По заявка на обучаемо лице за включване в професионално обучение по определена специалност  за придобиване на Степен на професионална квалификация, обучението се провежда в дистанционна форма при следните условия:

 • Записване по избрана специалност може да се направи онлайн през сайта на Сдружение "Информа". До 24 часа след заплащане на таксата обучаемия получава на посочен от него мейл парола и указания за достъп до електронна платформа.
 • Обучението по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение.
 • Достъпа до електронната платформа е чрез интернет и индивидуална парола за достъп на всеки обучаем.
 • Всички леции, упражнения, практически задания и междинни тестове са достъпни он-лайн 24-часа, което дава възможност за обучение в удобно за курсиста време.
 • По време на обучението се предоставя възможност за участие в практически упражнения и консултации с преподавател във виртуална класна стая или присъствени учебния занятия. 
 • Продължителността на обученията за трета степен е 6-7 месеца, а за втора степен 4-5   месеца.
 • Обучението завършва с полагане на присъствен държавен изпит по съответната специалност.
 • Документът който се получава след успешно завършване на обучението е Свидетелство за професионална квалификация. 

 

Присъствени курсове за придобиване на Степен на професионална квалификация се организират при:

 • Набиране на минималния брой участници за провежданите от Центъра текущи присъствени курсове
 • При заявка от възложител
 • При възложен курс в резултат на спечелена конкурсна процедура
 • При възложен курс в резултат на дейности по професионално обучение в рамките на български и международни проекти и програми
 • Държавните документи, които издава ЦПО  към Сдружение "ИНФОРМА", са въз основа на издадената лицензия и са според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България. Тези документи се издават на курсистите след задължително полагане на на държавни изпити по теория и практика на професията, съгласно Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване.
 • Държавните  изпити по теория и по практика се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.  
 • Издаваните документи са Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия при завършване на модул от обучението по определена професия, образец № 3-37 и Държавно Свидетелство - за придобиване на степен на квалификация по професия в съответствие с националните рамкови програми, образец № 3-54. Тези два документа имат водни знаци и важат в цялата страна и в Европа.

Високото качество е първостепенна необходимост за професионалното обучение и е основна  цел на ЦПО към Сдружение "Информа". Учебният център работи в следните насоки с цел повишаване качеството на предлаганите обучения :

 • подобряване на квалификацията на преподавателския състав на Центъра
 • въвеждане на европейски методи за преподаване и критерии за оценяване на придобитите знания и умения на курсистите
 • постигане на висока култура на ученето чрез информиране, консултиране и ориентиране
 • постоянно осъвременяване на материално-техническата база на Центъра
 • ефективното обучение което предлагаме се постига чрез професионално разработена методология, дидактически подходи, анализи и изследвания от практиката