ПРЕДИМСТВАТА ДА УЧИТЕ ПРИ НАС

Център за професионално обучение "Информа" предлага на курсисти от всички възрасти широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на професионалните възможности и разширяване на културния кръгозор.

Образователната политика на Центъра е насочена към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и е готова да отговори бързо на съвременните образователни нужди и на специфичните професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ ?

Програмите и курсовете на Център за професионално обучение "ИНФОРМА" са предназначени и насочени към всички които:

  • искат да получат допълнителна квалификация и преквалификация в новата си професионална кариера;
  • искат да започнат нов бизнес, нов тип работа или да открият собствена фирма;
  • желаят да осъвременят и усъвършенстват своите познания в съответствие с новите изисквания на икономиката, информационното общество и комуникациите;
  • искат да получат предварителна подготовка за бъдещото си обучение в университетските образователни степени;
  • искат да разширят познанията си в области, които ги интересуват или са тяхно хоби;
  • искат да се усъвършенстват.

Държавните документи, които издава ЦПО  към Сдружение "ИНФОРМА", са въз основа на издадената лицензия и са според изискванията на Закона за професионалното образование и обучение в България.  Издаваните документи са  Удостоверение - за обучение по част от професия при завършване на модул от обучението по определена професия, образец № 3-37 . Този документ имат водни знаци и важи в цялата страна и в Европа.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СПОРЕД ВАШИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ

  • присъствена
  • видео-семинари
  • дистанционна