В изпълнение на Договор 29/111/00048 с ДФ „Земеделие” Сдружение „Информа” организира и проведе обучения на тема „Нови знания и умения за успешно управление на растениевъдното стопанство”- 150 часа; „Нови знания и умения за успешно управление на животновъдното стопанство”- 150 часа;  „Перспективи и възможности за растениевъдното стопанство” - 30 часа;  „Перспективи и възможности за животновъдното стопанство” - 30 часа. Период на изпълнение: 3.11.2010-3.11.2011. Постигнати резултати: Обучени 262 лица земеделски производители.

 

 

 

.  

От 2010 г. ЦПО към Сдружение "Информа" е включен в списъка на одобрените от Агенция по заетостта доставчици на услуги по Проекти "АЗ МОГА", "АЗ МОГА ПОВЕЧЕ", "РАЗВИТИЕ" и "АДАПТИВНОСТ" за периода 2007-2014г. Центъра извърши множество обучения в дистанционна, присъствена и смесена форма по специалности: Оперативно счетоводство, Икономика и мениджмънт, Бизнес-администрация, Компютърна графика, Графичен дизайн, Текстообработване, Малък и среден бизнес, Бизнес-услуги и др. Дистанционно обучение по избрана специалност се провежда чрез самоподготовка и използване на уеб-базирана система за електронно обучение на адрес www.informa-test.com.

     

  

.  

На 05.08.2010 г. Сдружение "Информа" - гр. София и  Дирекция "РСЗ" - гр. София подписаха Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП "РЧР" - ESF-1104-01-01002  за осъществяване на проект  „Обучение за придобиване на професионална квалификация и осигуряване на заетост на безработни лица, регистрирани в Дирекции „Бюро по труда” в областите Варна, Пазарджик, Пловдив, София”, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-1.1.04 "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта". ПРОЕКТЪТ ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд 2007 - 2013г. Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" е съставна част на Националната стратегическа референтна рамка, чиято основна цел е  развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция.

 

Основната цел на ПРОЕКТА е да допринесе за повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюра по труда”, включително от уязвимите групи на пазара на труда, като осигури професионално обучение и възможности за последваща заетост на представители на целевата група от областите Варна,  Пазарджик, Пловдив и София.

 

 

.   

Сдружение "ИНФОРМА" участва в реализация на проект "Ш@нс за реализация на младежите в България". Основната цел на проекта е повишаване квалификацията на 504 безработни младежи от област Пазарджик и 182 безработни младежи от област Сливен, посредством обучение по информационни и комуникационни технологии, с оглед успешната им трудова реализация и намаляване безработицата сред младежката група.