е неправителствена организация създадена през 2005г. от специалисти в областта на счетоводството и икономиката. Притежава Лиценз № 200512272 на НАПОО за извършване на професионално обучение по лицензирани професии от СППОО. Разполагаме с дългогодишен опит и успешно участие в множество проекти в областта на професионалното обучение, консултантски услуги за кандидатстване с проекти по оперативните програми на ЕС. Постигнатите от нас успехи са резултат от нашата компетентност, опит и професионализъм.

 • Подпомагане на социалното, професионално и интелектуално развитие на младите хора в България;
 • Съдействие за повишаване образованието, квалификацията и социалната адаптация на младежите;
 • Разработване и осъществяване на програми и проекти за развитие на хората в младежка възраст, свързани с тяхната професионална, образователна и обществена реализация;
 • Подпомагане на професионалното ориентиране и реализация на младите хора;
 • Стимулиране младежката инициативност в присъединителния процес на България към Обединена Европа.
 • Осъществяване връзки и взаимодействие с подобни структури в страната и чужбина 
 • Организиране, съдействие и участие при провеждане на сесии, семинари, обмяна на опит, научни конференции, симпозиуми и други форми на обмен на информация и сътрудничество между младежи и институции от сродни организации 
 • Провеждане на семинари и дискусии от областта на икономиката и търговията, транспорта, външната и вътрешната политика на България и присъединителния процес към Обединена Европа
 • Оказване на съдействие за професионална ориентация и реализация на младите хора в България
 • Публикуване на резултатите от анализи и проучвания с цел да станат достояние на широки кръгове от обществото и държавни и обществени организации
 • Издаване на брошури, бюлетини и др.

Център за професионално обучение към Сдружение "Информа" предлага на курсисти от всички възрасти широки възможности за квалификация и преквалификация, за добиване на нови знания и умения, за осъвременяване на професионалните възможности и разширяване на културния кръгозор. Усилията ни са насочени към създаване на условия за качествен учебен процес и професионално обучение и сме готови да отговорим бързо на съвременните образователни нужди и на специфичните  професионални изисквания. Курсистите придобиват своята професионална квалификация, което формира у тях готовност да преминат в нови професионални области, отговаряйки на нуждите на пазара на труда и на потребностите за личното им развитие и усъвършенстване. Основни цели са: 

 • Осигуряване на условия за непрекъснато професионално обучение и усъвършенстване и актуализиране на професионалната квалификация на лица навършили 16 годишна възраст за успешна реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда
 • Повишаване гъвкавостта и адаптивността на работната сила и съобразно динамично изменящата се стопанска конюнктура
 • Развитие на предприемачеството чрез професионално обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и микро, малки, средни и големи предприятия
 • Осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените в достъпа до професионално обучение и възможности за придобиване на професионални компетенции, необходими за успешна реализация
 • Формиране на политика и практика за учене през целия живот в съответствие с Европейската стратегия по заетостта и Меморандума за учене през целия живот.