През новия програмен период 2014-2020 г. представителите на бизнеса ще могат да кандидатстват за получаване на европейски средства за финансиране, по четири програми:

  • Оперативна програма за развитие на селските райони
  • Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 
  • Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
  • Оперативна програма "Морско дело и рибарство" 

Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" – основни бенефициенти по програмата са предприятия от промишлеността като ще се дава предимство на предприятията от идентифицираните приоритетни сектори на икономиката - фармация, химическа промишленост, производство на компютри, оптика и електроника, автомобилостроене, метални изделия, машиностроене, информационни и комуникационни технологии, здравеопазване, туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия.

Прочети още

Оперативна програма "Морско дело и рибарство" - бенефициенти по програмата са юридически лица и еднолични търговци, собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на ИАРА, рибари и техните семейства въвлечени в риболова; физически лица, регистрирани като земеделски производители, юридически лица или еднолични търговци, собственици на аквакултурни ферми; юридически лица или еднолични търговци, преработващи аквакултурни продукти;собственици на пристанища, асоциации и организации на производителите; рибарски групи.

Прочети още

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" -2014-2020 г. (ОП РЧР) е насочена към активно изпълнението на две от целите на Стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Това са целите в областта на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване.

 

Прочети още

Програма за развитие на селските райони  (ПРСР) се прилага в България и през програмния период 2014 – 2020 г. Тя е насочена към развитие на конкурентно земеделие и горско стопанство, иновации в хранително – вкусовата индустрия, опазване на природните ресурси и околната среда, както и към насърчаване на възможностите за заетост и по-добро качество на живот в селските райони. Това са и целите заложени в Националния стратегически план за развитие на селските райони.

Прочети още