КОНСУЛТАЦИИ, РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ ПО ОПРЧР

  • BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015”
  • BG05M9OP001-1.005 „Обучения и заетост за младите хора“ 
  • BG05M9OP001-1.006 „Обучения и заетост”

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ ПО ПРСР

  • Мярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"
  • Мярка 6.4 "Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности"
  • Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства"
  • Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

 

ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ ПО ОПИК

  • Схема "Подобряване производствения капацитет на МСП"
  • Схема "Подкрепа за иновации в предприятията"
  • Схема "Енергийна ефективност в МСП"